دیوانه

دیوانه

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم                     دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا                               زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای                         رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

گفت که تو کشته نه ای در طرب آغشته نه ای                پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم

گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی                      جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم

گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم                            در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم

گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن                                   گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم

تابش جان یافت دلم واشد و بشکافت دلم                        اطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدم

شکر کند کاغذ تو از شکر بی حد تو                                        کامد او در برمن با وی ماننده شدم

زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم                           یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم


چندبار این شعر را خوانده بودم؟ چندبار به آواز شنیده بودم؟ چندبار پشت سرش لغز خوانده بودم که دل خوشی داشته است این مردک دیوانه؟ چندبار فکرکرده بودم حسش کرده ام، او را در آن لحظه شور و شیدایی فهمیده ام؟ نخوانده بودم، نشنیده بودم، حسش نکرده بودم، عشق دیوانه وار را نفهمیده بودم. عشقی که در لحظه زمان را بشکافد و قلبت را در چنگش بگیرد. تو را دنبال زنجیر نامریی اش در کوه و بیابان بکشد. لحظه ای که زمان بایستد. هیچ نباشد جز او و نگاه او. هوا را با تمام سنگینی اش روی تنت حس کنی. صدای سکوت را در گوش هایت بشنوی. قلبت دیوانه وار بکوبد که از آغوش تو به آغوش او برود. شاید در دست های او آرام بگیرد. نتوانی نفس بکشی. نتوانی حتی چشم بر هم بگذاری. هر کلمه اش اکو بشود و هزار هزار بار بشنوی. نه عقل باشد نه فردا نه حتی روح. روحت را به او بفروشی فقط برای یک بوسه. دین و دنیایت را دور بیندازی فقط به خاطر او. بی لحظه ای مکث به خاطرش بمیری. در یک لحظه دیوانه اش شوی، دیوانه. دیوانه ..


برچسب ها :

دیوانه,دیوانه
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد