پیروی پست قبل

پیروی پست قبل

من قبل از ازدواج یک افکار رمانتیکی داشتم که فکر می کردم ازدواج مثل قصه های دختر شاه پریان است. زن قربان صدقه مردانگی شوهرش می رود، آقا هم برایش شعر می خواند در وصف زیباییش. شب ها می نشینند زیر نور ماه چای می خورند و قلب های صورتی همین طور گلوپ گلوپ دورشان می گردد. اصلا فکر می کردم زن با لباس سفید که می رود خانه بخت، با کفن سفید باید بیاید بیرون. حتی حوزه هم که بودم روی طلاق زیاد بحث می کردیم که پیوند زن و مرد ابدی است. اما از آن جا که برای همه قانون جذب جواب می دهد برای من قانون مورفی، یک شوهری نصیبم شد که اوج کلام محبت آمیزش این است که هر دو هزار سال یک عزیزم بگوید. اما من اگر هر روز قربان صدقه اش نروم و دورش نگردم بهش بی توجهی کرده ام. حرفش هم می شود می گوید من جنسم خشن است نمی توانم راه بروم مثل مردهای اواخواهر مدام بگویم فدات بشوم دورت بگردم قربونت بروم. موقع گفتن این حرف ها هم صدایش را یک شکل چندش آوری می کند که آدم از هرچی محبت است حالش به هم می خورد. 

روزهای اول ازدواج آن تصور فانتزی که از زندگی مشترک داشتم کاملا مچاله شده بود. یک روز صبح که بلند شدم فکر کردم واقعا من چه خری بودم که فکر می کردم زندگی مشترک می تواند رویایی هم باشد. فقط انگار مرض داشتم برای خودم یک آقا بالاسر بتراشم که هرجا می خواهم بروم هرکاری می خواهم بکنم به سمع و نظر ایشان برسانم. زیر ابروهایم درآمده بود اما فکر می کردم برای کی بروم آرایشگاه. او که حتی به روی خودش هم نمی آورد بگوید قشنگ شده زشت شده. لج کرده بودم که اصلا می گذارم همین طور بشوم مثل عمو خورخور تا حالش جا بیاید. حتی رژلب هم که یار همیشگی من است نزدم. شوهرم که آمد، رفتم آشپزخانه برایش چای بیاورم. همیشه مثل خان والا می نشست تلویزیون را روشن می کرد. این بار دنبالم آمد. با نگرانی پرسید " حالت خوبه؟ مریض شدی؟". شانه بالا انداختم که نه، خوبم. با همان نگرانی گفت " مطمئنی؟ پس چرا این قدر رنگت پریده؟". فقط نگاهش کردم. دستم را گرفت که بنشین ببینم فشارت نیفتاده باشد. همین طور یک ریز سرزنشم می کرد که آدم نمی شوم حتی یک روز بتوانم مراقب خودم باشم. و من همین طور نگاهش می کردم. فکر می کردم چقدر این مرد را با همین اخم و سرزنشش دوست دارم. 

فقط حیف که این لحظات بسیار زودگذر هستند، حیف!

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد